ВиК - Свищов - Документи

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Свищов (В сила от 05.10.2014 г. ).

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Свищов (ДКЕВР, 09.06.2006 г.).

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.


Договор за предоставяне на ВиК услуги за физическо лице.


Договор за предоставяне на ВиК услуги за юридическо лице.


Заявление за стартиране на процедура по разкриване, промяна или закриване на партида за имот на физическо лице.

Заявление за стартиране на процедура по разкриване, промяна или закриване на партида за обект на юридическо лице.

Декларация-съгласие за солидарно задължаване между собственик/ползвател и наемател на имот относно дължимите суми към “ВиК-Свищов” ЕАД. (Съгл. чл.2(3) от ОУ)

Споразумение за избор на титуляр на партидата при съсобственици/съползватели на недвижим имот. (Съгл. чл.57(4) от ОУ)

Заявление за възстановяване ползването на ВиК услуги. (Съгл. чл.40 от ОУ)

Заявление за временно преустановяване ползването на ВиК услуги. (Съгл. чл.40 от ОУ)

Заявление за временно (ТРАЙНО) преустановяване ползването на ВиК услуги. (Съгл. чл.39 от ОУ)

Молба-декларация за предоставяне на услугата "Електронна фактура" за юридически лица

Молба-декларация за предоставяне на услугата "Електронна фактура" за физически лица

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача във "ВИК - Свищов" ЕАД.


Вътрешни правила за провеждане на прцедури по възлагане на обществени поръчки при "ВИК - Свищов" ЕАД (съгласно чл. 8б от ЗОП).